ترمیم رنگ و قلم گیری

بدنه ی خودروی شما ، از دو یا سه لایه فلز تشکیل شده است . این لایه ها ممکن است در جریان تصادفات دچار خراش های سطحی یا عمیق شود.
درصورت بی توجهی، خوردگی ها گسترش پیدا کرده و رنگ بدنه ی اتومبیل در نواحی اطراف ترک ها، از بین می رود.

جهت ترمیم رنگ خودرو، چنانچه مقدار رنگ رفتگی زیاد نباشد با لیسه گیری یا قلم گیری این مشکل برطرف می شود.
در این روش، بدنه رنگ نمی شود. بنابراین در پایان کار، بدنه رنگ شده به حساب نمی آید.
با انجام قلم گیری و یکدست شدن رنگ بدنه، از خوردگی و ریخته شدن بیشتر رنگ جلوگیری می شود.

اگر مقدار رنگ رفتگی زیاد باشد، با استفاده از کد دقیق رنگ، بازسازی و رنگ آمیزی آن انجام می شود.
در این مرحله ، ابتدا بدنه با محلول های مخصوص شسته شده و با استفاده از نور فرابنفش ، عمق خراش تخمین زده می شود.
سپس محل خراش بطور کامل با بتونه های سنگی و رنگ پر می شود.
در مرحله ی حساس پایانی ، اضافات رنگ با دقت لیسه گیری می شود تا سطح خودرو صاف و یکدست شود.

صفرشویی نانو بخار
رفع آفتاب سوختگی بدنه
فهرست