رفع آفتاب سوختگی بدنه

رفع آفتاب سوختگی بدنه خودرو

نور خورشید می تواند صدمات بسیار زیادی به رنگ بدنه خودروی شما بزند.
بنابراین بهتر است خودرویتان را در سایه پارک کنید یا از روکش برای جلوگیری از آفتاب سوختگی استفاده کنید.

اما در صورتیکه رنگ بدنه خودرو دچار آفتاب سوختگی شد از طریق دو راه حل می توان این مشکل را حل کرد.
یکی از اینها رنگ کردن مجدد رنگ بدنه خودرو است. این کار هزینه بسیار زیادی دارد و موجب افت قیمت گذاری و پایین آمدن ارزش خودرو می شود.

راه حل بهتری که برای رفع این مشکل وجود دارد احیای رنگ و پولیش کاری توسط فردی متخصص به منظور بازگشت شفافیت رنگ بدنه می باشد.

اگر کیلر بدنه در اثر آفتاب سوختگی از بین نرفته باشد، از طریق احیای رنگ و عملیات مخصوص آن میتوان آثار آفتاب سوختگی را برطرف کرد.
در این روش بدنه خودرو رنگ نمی شود. بنابراین در پایان کار بدنه رنگ شده به حساب نمی آید.
کیفیت و شفافیت نتیجه نهایی با توجه به میزان آسیب متفاوت است.
شفافیت و برگشت رنگ خودرو از این طریق، تا چند سال ماندگار بوده و بعد از آن می توانید مجددا آن را تکرار کنید.

ترمیم رنگ و قلم گیری
شفاف سازی چراغ ها
فهرست