شفاف سازی چراغ ها

شفاف سازی چراغ های خودرو

در گذشته پوشش چراغ های خودرو را از شیشه می ساختند که وزن بیشتر و شکنندگی بیشتری نسبت به پوشش فعلی چراغ ها داشت.
در حال حاضر چراغ های خودرو با طلقی از جنس پلاستیک پوشانده می شود. به همین دلیل پس از گذشت زمانی، طلق آن دچار ساییدگی شده و مات می شود.
این موضوع علاوه بر این که از زیبایی خودرو کم میکند موجب کم شدن نور عبوری شده و رانندگی در شب را مشکل می کند.

با انجام شفاف سازی چراغ های خودرو، تمامی معایب ظاهری چراغ خودرو که شامل تیرگی، کدری، ساییدگی، ماتی و زرد شدگی چراغ ها می باشد، برطرف می شود.
پس از این عملیات، چراغ های خودرو تمیز و شفاف شده و نور آن به طور کامل به بیرون منعکس می شود.

شفاف سازی چراغ خودرو موجب می شود رانندگی در شب ایمنی بیشتری داشته باشد و علاوه بر آن ظاهر بهتری به خودرو می دهد.

رفع آفتاب سوختگی بدنه
فهرست